Εγγραφή της εταιρείας στο Μπελίζ

Διεθνείς εμπορικές εταιρείες του Μπελίζ

Το Μητρώο Διεθνών Επιχειρήσεων Επιχειρήσεων (IBC) του Μπελίζ είναι το κύριο όργανο διοίκησης όσον αφορά όλα τα θέματα ενσωμάτωσης στο Μπελίζε. Το μητρώο IBC βρίσκεται στη Μαίρη Πύργοι, Μπελίζ, Μπελίζ Σίτι και είναι όπου εκτελούνται όλα τα έγγραφα ενσωμάτωσης, όπου εκδίδονται όλα τα εταιρικά έγγραφα. Στα κεντρικά γραφεία του καταστήματος στη Μαρίνα Πύργου βρίσκεται όπου φυλάσσονται όλα τα επίσημα έγγραφα και πληροφορίες της εταιρείας και αυτή είναι η πλέον ευνοϊκή πτυχή του μητρώου, καθώς όλα διατηρούνται και γίνονται στον ίδιο χώρο κάτω από την ίδια στέγη.

Το μητρώο διέπεται από το μητρώο εταιρικών υποθέσεων των εταιρειών του Μπελίζ, ένα τμήμα στο Διεθνές Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μπελίζ, το οποίο βρίσκεται στο Belmopan, την κύρια πόλη ή την πρωτεύουσα στο Μπελίζ.

Το βασικό καθήκον της Υπηρεσίας Καταχώρισης Επιχειρήσεων (IBC) του Μπελίζ είναι τα εξής:

Καταχώριση και ενσωμάτωση εταιρειών
Καταγραφή και εγγραφή εμπορικών ονομάτων
Έγγραφα ενσωμάτωσης εταιρείας
Καταχώριση των τροποποιήσεων για όλες τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του Μπελίζ.
Εφαρμογή κανόνων μητρώου, επίλυση ειδικών αναφορών, ανταλλαγή πληροφοριών ή διαγραφή εταιρειών από το μητρώο
Βασική παροχή πληροφοριών σε τρίτους
Το Γραφείο Μητρώου IBC στο Μπελίζ είναι το κεντρικό γραφείο στο οποίο φυλάσσονται όλα τα έγγραφα που αφορούν το μητρώο του Μπελίζ.
Στο Μητρώο του Μπελίζ, όλες οι αιτήσεις για την ενσωμάτωση νέας εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου τύπου σχετικών εταιρειών εκδίδονται με το Μητρώο Εταιρειών και Εταιρικών Υποθέσεων του Μπελίζ και η εταιρεία είναι πλήρως εγγεγραμμένη και πρέπει να ενσωματωθεί εντός μέγιστης προθεσμίας 2/3 ημερών.

Διατήρηση εταιρικών αρχείων
Το μητρώο των εταιρειών του Μπελίζ έχει πολύ θετικό προσόν σε σύγκριση με τα μητρώα άλλων χωρών και είναι η περιορισμένη απαίτηση να υποβάλλεται για το μητρώο μιας εταιρείας. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι απαιτείται πλήρης υποχρεωτική KYC, έγγραφα με το Μητρώο Διεθνών Επιχειρηματικών Εταιρειών. Όσον αφορά την τήρηση αρχείων, όλες οι εταιρείες υποχρεούνται να τηρούν ορισμένα αρχεία και έγγραφα μέσω του εγγεγραμμένου αντιπροσώπου τους, τα οποία πρέπει να περιλαμβάνουν αυτά τα αρχεία. Το Καταστατικό, το Καταστατικό και το Καταστατικό, το Μητρώο Διευθυντών και των Μελών, καθώς και όλα τα αντίγραφα ανακοινώσεων και εγγράφων που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία σε σχέση με την εταιρεία.

Υποχρεωτικές Υποχρεώσεις του Μητρώου Διεθνών Επιχειρήσεων Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με τους κανόνες και τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς εμπορικές εταιρείες του Μπελίζ, απαιτείται ο γραμματέας να διατηρεί τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όλα τα εταιρικά έγγραφα που έχουν κατατεθεί στη Γραμματεία
Η Μνημόνιο Συνεταιρισμού ή / και οποιεσδήποτε αλλαγές που έγιναν κατά τη διάρκεια της ύπαρξής της
Καταστατικό και αλλαγές
Πιστοποιητικό ίδρυσης της εταιρείας
Πιστοποιητικά με τροποποιήσεις (εάν υπάρχουν)
Ενημερωμένο Μητρώο Συμβούλων
Παρέχουμε στους πελάτες μας έναν γρήγορο, εύκολο, αποδοτικό και οικονομικό τρόπο διεξαγωγής ολοκληρωμένων αναζητήσεων εταιρειών και απόκτησης επίσημων εγγράφων στις εταιρείες του Μπελίζ από το Μητρώο Διεθνών Επιχειρηματικών Επιχειρήσεων. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να λάβετε ένα πιστοποιημένο αντίγραφο του καταστατικού για οποιοδήποτε υπάρχον IBC του Μπελίζ ανά πάσα στιγμή, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία είναι ενεργή και δεν έχει εκκρεμείς αμοιβές προσόδου. Πιστοποιημένα αντίγραφα από το μητρώο εγγράφων του Μπελίζ μπορούν να ληφθούν από το Μητρώο Διεθνών Επιχειρήσεων Επιχειρήσεων, για παράδειγμα, έχουμε:

Μπελίζ εταιρία Πιστοποιητικό ίδρυσης (COI)
Μπελίζ Εταιρείες Πιστοποιητικό καλής θέσης (CGS)
Καταστατικό του Μπελίζ (AOI)
Νομιμοποιήσεις
Η Μπελίζ ως κυρίαρχος υπογράφοντας τη σύμβαση της Χάγης, επομένως οι επικυρώσεις του Apostille ισχύουν στη χώρα προορισμού. Επιπλέον, τα έγγραφα της εταιρείας Belize σφραγίζονται και νομιμοποιούνται με apostille.

Η πιστοποίηση του apostille περιλαμβάνει τις ακόλουθες βασικές πληροφορίες:
Χώρα προέλευσης του εγγράφου
Όνομα και ταυτότητα της υπογραφής – Χωρητικότητα στην οποία έχει υπογραφεί ένα έγγραφο
Επίσημη σφραγίδα – Επωνυμία της αρχής που έχει επιθέσει σφραγίδα ή σφραγίδα στο έγγραφο
Τόπος, ημερομηνία και αριθμός εγγράφου
Ένα πιστοποιητικό Apostille μπορεί να ληφθεί για τα περισσότερα έγγραφα της εταιρείας της Μπελίζ.

phone number Call us +507 340-3672