Λογιστικές Υπηρεσίες (Λογαριασμός Offshore Bank), λογιστική και οικονομικά ελεγμένες καταστάσεις

Σήμερα, η τήρηση λογιστικών βιβλίων είναι μια απαίτηση όλων των εταιρικών δικαιοδοσιών, η προαναφερθείσα δεν σημαίνει ή συνεπάγεται ότι οι φόροι θα καταβάλλονται ή θα πρέπει να καταβάλλονται στη δικαιοδοσία, αλλά συνεπάγεται ότι τα αληθινά πραγματικά γεγονότα πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με παρόμοιους αλλά διαφορετικούς κανόνες σε κάθε δικαιοδοσία . Πιστεύουμε ότι αυτή η απαίτηση γίνεται περισσότερο θετικό ζήτημα που είναι αρνητικό, υπό την προϋπόθεση ότι οι εταιρείες μπορούν ανά πάσα στιγμή να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας που αναφέρονται στο κράτος των δικαιοδοσιών.

Ακολουθεί μια σύντομη περίληψη των πιο σημαντικών πτυχών του Νόμου 52:

Υποχρεωτική Λογιστική

Οι νομικές οντότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, συνεργατικές εταιρείες ή άλλες μορφές εμπορικής χρήσης, καθώς και ιδρύματα ιδιωτικού ενδιαφέροντος που δεν εκτελούν πράξεις που τελειοποιούνται, τελειοποιούνται ή έχουν τα αποτελέσματά τους στη Δημοκρατία του Παναμά. να είναι υποχρεωμένοι να τηρούν λογιστικά βιβλία και να διατηρούν τα δικαιολογητικά τους στα γραφεία του εντολοδόχου τους στη Δημοκρατία του Παναμά ή σε οποιοδήποτε άλλο τόπο εντός ή εκτός της Δημοκρατίας του Παναμά, όπως καθορίζεται από τα διοικητικά τους όργανα. Τα αρχεία πρέπει να είναι διαθέσιμα έως και 5 έτη μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής ή μετά την παύση της λειτουργίας της εταιρείας.

Για μεγαλύτερη σαφήνεια, τα λογιστικά αρχεία είναι τα στοιχεία που υποδηλώνουν με ακρίβεια τις εμπορικές πράξεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία, περιγράφουν τα περιουσιακά της στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την κληρονομιά και την οικονομική της κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, τα δικαιολογητικά έγγραφα περιλαμβάνουν συμβάσεις, δήλωση λογαριασμών, τιμολόγια, αποδείξεις και οποιοδήποτε έγγραφο που υποστηρίζει μια εμπορική συναλλαγή που πραγματοποιήθηκε προηγουμένως.

Υποχρέωση του διαμεσολαβητή να διατηρεί μητρώο

Ο κάτοικος αντιπροσώπου υποχρεούται να τηρεί μητρώο του τόπου όπου τα νομικά πρόσωπα που δεν λειτουργούν στη Δημοκρατία του Παναμά τηρούν τα λογιστικά τους αρχεία, αν βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο από τα γραφεία του μόνιμου αντιπροσώπου. Το εν λόγω μητρώο πρέπει να περιλαμβάνει:

Το όνομα της νομικής οντότητας.
Η φυσική διεύθυνση όπου βρίσκονται τα λογιστικά βιβλία και τα δικαιολογητικά έγγραφα.
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του προσώπου που διατηρεί την επιμέλεια των λογιστικών βιβλίων και των δικαιολογητικών τους.
Ομοίως, ο αντιπρόσωπος οφείλει να φυλάσσει αντίγραφο των αρχείων των μετοχών και των μετόχων των εταιρειών για τις οποίες ενεργούν ως τέτοιοι.

Ποινικές ρήτρες

Η νομική οντότητα πρέπει να επιβεβαιώσει εγγράφως τον κάτοχό της σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσης, το πρόσωπο επαφής ή τα στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με τα λογιστικά του αρχεία και τα δικαιολογητικά υποστήριξης, μέσα σε προθεσμία 15 εργάσιμων ημερών, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι αλλαγές εγκρίθηκαν.

Σε περίπτωση που η νομική οντότητα τηρεί τα λογιστικά βιβλία και τα δικαιολογητικά έγγραφα εκτός της Δημοκρατίας του Παναμά, υποχρεούται να τα διαβιβάσει στον αντιπρόσωπο, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις 15 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία ημερομηνία κοινοποίησης του εν λόγω αιτήματος.

phone number Call us +507 340-3672